Gantry Crane Manufacturer Vietnam

Gantry Crane Manufacturer Vietnam

Nhà sản xuất Cầu Cẩu Việt Nam

http://www.rosavagroup.com

Rosava Engineering Group offer wide varieties of Gantry crane. We are Single Girder and double Girder Gantry crane Manufacture organization. Gantry cranes can be completely customized for SWL, lifting height, span, speeds and depending on the approach. Hoisting is through standard lift for Single Girder and double Girder Gantry cranes. Vietnam

Gantry crane Manufacture

http://www.rosavagroup.com

GANTRY CRANES

Rosava Engineering Group cung cấp nhiều loại cần cẩu giàn. Chúng tôi là nhà sản xuất dầm đơn và tổ hợp cẩu giàn hai cần cẩu. Cẩu giàn có thể được tùy chỉnh hoàn toàn cho SWL, nâng cao, nhịp, tốc độ và tùy thuộc vào phương pháp tiếp cận. Việc kéo được thực hiện thông qua thang máy tiêu chuẩn cho Cẩu đơn và Cẩu giàn hai cần cẩu. Việt Nam

Gantry crane Manufacture

http://www.rosavagroup.com

Gantry Crane Manufacturer
Gantry Crane Manufacturer

Rosava Engineering Group is Gantry Crane Manufacturer. Gantry crane statement plays an essential role in installing and maintaining the crane, and the gantry cranes kindness life is likely to be extended by complying with the crane machine statement strictly. We are Exporting of Our gantry crane in various cities Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, and Haiphong.

Gantry crane Manufacture

http://www.rosavagroup.com

Rosava Engineering Group là nhà sản xuất cần cẩu giàn. Báo cáo cần cẩu giàn đóng một vai trò thiết yếu trong việc lắp đặt và bảo dưỡng cần cẩu, và cuộc sống của cần cẩu cần cẩu có thể sẽ được mở rộng bằng cách tuân thủ đúng các quy định của cẩu. Chúng tôi đang xuất khẩu cẩu giàn của chúng tôi tại các thành phố khác nhau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, và Hải Phòng.

Gantry crane Manufacture

Connect With Rosava Engineering Group

Web- http://www.rosavagroup.com

Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018

+91 7073888090

E-mail- rosavagroup@gmail.com

Fax:  +91-294-2417484

Address:  H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India

 

https://www.youtube.com/watch?v=IiDor0hfUCo&feature=youtu.be

https://vimeo.com/236702079

http://gantrycrane1.blogspot.com

https://gantrycrane2017.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s